Privacy Policy

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
1. ร้านจีแมคช็อป (“ร้านฯ”) เป็นเจ้าของและดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ gmacshop.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/จำหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานฯ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังนั้นผู้ใช้งานฯ จึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางร้านฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานฯ ไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้งานฯ ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

2. gmacshop.com ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานฯ ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์เท่านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือ บริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน, โปรโมชั่นต่างๆ

3. การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้งานฯ จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด และผู้ใช้งานฯ ตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้อย่างถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงใน ปัจจุบันอยู่เสมอ

4. ผู้ใช้งานฯ ตกลงจะรักษา ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานฯมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ดังกล่าวไปใช้การใดๆ จะถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยผู้ใช้งานฯ เอง และถือว่ามีผลผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกที่ร้านฯได้กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ในกรณีผู้ใช้งานฯ ใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานฯ อื่น หรือต่อ gmacshop.com ผู้ใช้งานฯ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

5. เว็บไซต์ฯ ของร้านฯจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมและดูแลของร้านฯ ผู้ใช้งานฯ ยอมรับว่าร้านฯไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

ความรับผิดชอบทางสินค้า และบริการ
ร้านฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้า และการพฒันาอย่างยั่งยืน ผ่านทางผลิตภณัฑ์และการบริการขององค์กร ทั้งการให้ ความรู้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และ ลูกค้าอื่นๆ รวมทงั้การลดความเสี่ยงเหลือน้อยที่สดุจากการใช้ผลติภัณฑ์ และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจำหน่ายการให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการ และขั้นตอนการเรียกคืนเมื่อสินค้าคุณภาพการผลิตต่ำกว่ามารตรฐาน

ระบบการให้บริการ
ผู้ใช้งานฯ รับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ร้านฯ ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งานฯ

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของร้านฯ ซึ่งร้านฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

การให้บริการและสิทธิส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานฯ รับทราบในข้อตกลงเบื้องต้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์รวม ทั้ง Username และ Password ที่ใช้ภายในเว็บไซต์ถือเป็นความลับส่วนบุคคลที่พึงรักษา
ความปลอดภัย
ทางเว็บไซต์ gmacshop.com มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา รวมถึงการเก็บ Password ในรูปแบบการเข้ารหัสไม่สามารถถอดรหัสย้อนกลับได้ กรณีลืม Password ทางร้านฯสามารภรีเซทได้เท่านั้น ไม่สามารถดูได้ ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มีความ ปลอดภยั และเป็นความลับ และ ร้านฯขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่วนบุคคลของลูกค้าไปเผยแพร่

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาดต่างๆ
ทางเว็บไซต์ gmacshop.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้น เกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้ มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงิน สำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว gmacshop.com จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้งานฯ เต็มจำนวนราคาสินค้า

%d bloggers like this: