Privacy Policy

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
1. ร้านจีแมคช็อป (“ร้านฯ”) เป็นเจ้าของและดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ gmacshop.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/จำหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานฯ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังนั้นผู้ใช้งานฯ จึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางร้านฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานฯ ไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้งานฯ ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

2. gmacshop.com ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานฯ ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์เท่านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือ บริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน, โปรโมชั่นต่างๆ

3. การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้งานฯ จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด และผู้ใช้งานฯ ตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้อย่างถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงใน ปัจจุบันอยู่เสมอ

4. ผู้ใช้งานฯ ตกลงจะรักษา ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานฯมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ดังกล่าวไปใช้การใดๆ จะถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยผู้ใช้งานฯ เอง และถือว่ามีผลผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกที่ร้านฯได้กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ในกรณีผู้ใช้งานฯ ใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานฯ อื่น หรือต่อ gmacshop.com ผู้ใช้งานฯ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

5. เว็บไซต์ฯ ของร้านฯจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมและดูแลของร้านฯ ผู้ใช้งานฯ ยอมรับว่าร้านฯไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

ความรับผิดชอบทางสินค้า และบริการ
ร้านฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้า และการพฒันาอย่างยั่งยืน ผ่านทางผลิตภณัฑ์และการบริการขององค์กร ทั้งการให้ ความรู้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และ ลูกค้าอื่นๆ รวมทงั้การลดความเสี่ยงเหลือน้อยที่สดุจากการใช้ผลติภัณฑ์ และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจำหน่ายการให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการ และขั้นตอนการเรียกคืนเมื่อสินค้าคุณภาพการผลิตต่ำกว่ามารตรฐาน

ระบบการให้บริการ
ผู้ใช้งานฯ รับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ร้านฯ ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งานฯ

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของร้านฯ ซึ่งร้านฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

การให้บริการและสิทธิส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานฯ รับทราบในข้อตกลงเบื้องต้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์รวม ทั้ง Username และ Password ที่ใช้ภายในเว็บไซต์ถือเป็นความลับส่วนบุคคลที่พึงรักษา
ความปลอดภัย
ทางเว็บไซต์ gmacshop.com มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา รวมถึงการเก็บ Password ในรูปแบบการเข้ารหัสไม่สามารถถอดรหัสย้อนกลับได้ กรณีลืม Password ทางร้านฯสามารภรีเซทได้เท่านั้น ไม่สามารถดูได้ ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มีความ ปลอดภยั และเป็นความลับ และ ร้านฯขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่วนบุคคลของลูกค้าไปเผยแพร่

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาดต่างๆ
ทางเว็บไซต์ gmacshop.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้น เกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้ มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงิน สำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว gmacshop.com จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้งานฯ เต็มจำนวนราคาสินค้า

การล็อคอินด้วบัญชีเฟสบุค
การล็อคอินด้วยเฟสบุค ทางเว็บไซด์มีการเก็บข้อมูล E-Mail Address, First Name, Last Name ของคุณ เพื่อใช้สร้างบัญชีสมาชิกของเว็บไซด์


Privacy Policy

GMAC SCORE built the GMAC SCORE app as a Free app. This SERVICE is provided by GMAC SCORE at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at GMAC SCORE unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to E-Maile, First Name, Last Name. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2021-09-28

Request Deletion of Your data

You may ask us to delete or remove your Personal Data / request modification / deletion of your information by sending direct e-mail to [email protected] or You can delete your information by delete your account.

Learn How to delete account

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at [email protected]

%d bloggers like this: